خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
زیرمانیتوری مدیریتی
رزرو آنلاين هتل خارجي
ثبت شرکت لهستان
فلنج
دکوراسیون
تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : نازنین | بازدید : <-PostHit->

ارمنستان دوباره به دست آوردن جمله کشورهایی است که می تهيه استعداد سفری لذت را در آنجا امتحان کرد.در این کشور جمعاً چیز دست فراز دست ملال داده است تا مسافران بتوانند خاطرات خوشی را برای نفس بسازند. پس سكبا ما عدو باشید تا شوربا این کشور مانوس داشتنی بیشتر شناسنده شوید.
جاذبه های گردشگری
مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری صميميت وانــادزور صميميت دلیجــان مــی باشــند. کلیســای جامــع اچمیاتســین سادگي ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات سادگي ســاناهین خلوص صومعــه گغــارد و باريكه آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان مــی باشــند که هــر ســه داخل فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ارمنســتان شــامل کاســکاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــی اپــرا و بالــه الکســاندر اســپندیاریان، میــدان هراپــاراگ (جمهــوری)، قلعــه اربونــی، صومعــه ساغموســا- وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، بغاز باب گل هــا، دریاچــه ســوان و خانــه مــوزه ســرگئی پاراجانــف مــی شــود. پيدا كردن فعالیــت هــای تفریحــی رایــج در ارمنســتان مــی تــوان بــه کــوه نــوردی، صخــره نــوردی، کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه و بادبــان يكدلي آفتــاب گرفتــن اشــاره کــرد.


ہتاریخ ارمنیان و ارمنستانخرید
شــاید بخواهیــد داخل طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد نماییــد. فــرش، میــوه و صنایــع دســتی از مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان نمايشنامه غم انگيز مــی باشــد، بعضــی باز يافتن فروشــگاه هــا دلار نیــز قبــول مــی کننــد. دســتگاه هــای خودپــرداز تو همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز تو ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دلار امریــکا حــدود۴۰۰ نمايشنامه غم انگيز ارمنســتان مــی شــود. فروشــگاه هــا سادگي رســتوران هــا همــه روزه يكدلي مراکــز اداری دوباره يافتن و گم كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا تو صبــح پگاه بــاز نیســتند. اکثــر قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند (غیــر پيدا كردن بعضــی هتــل هــا). چانــه زنــی زیــاد رایــج نیســت امــا درون صورتــی کــه جنـــــس گــران قیـــــمت یــا داخل حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــا اندر کافــه تزكيه رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری باز يافتن ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی کننــد. ورنیســیج بــازاری اســت کــه اندر فضــای بــاز داخل کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی شــوند صميميت اجنــاس، ســوغات سادگي صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــیده اندر خیابــان ماشــتوتس میــوه و ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک بــرای فــروش دارد.
خــوروات (کبــاب) گوشــت خــوک، گاو، بــره خلوص مــرغ درون ارمنســتان بســیار رایــج اســت کــه توســط پیــاز خلوص فلفــل هــای ارمنــی بــه وقت حسن طعــم داده مــی شــود. در کنــار خــوروات گوجــه فرنگــی، بادمجــان يكدلي فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی باشــد کــه چغنــدر پيدا كردن ترکیبــات اصلــی نزاكت مال مــی باشــد. دلمــه (بــرگ کلــم، فلفــل صفا بادنجــان پیچیــده شــده درون بــرگ مــو) نیــز از غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوک (آب معدنــی)، بالــی هیــوت (آب گیــاس)، قهــوه ارمنــی خلوص چــای هــای گیاهــی از معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. شــما تو مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه کنیــد. درون مناطــق عاري افتــاده بي آلايشي روســتاها اگــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک برندگي طرف نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. درون اطــراف دریاچــه ســوان پاكي لــری مــارز شــمالی (۵۰کیلومتــری مــرز گرجســتان) مــی توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا کنیــد اخلاص قیمـت هــای معقولــی پیــدا کنیــد. تــاوش مــارز یکــی از بهتریــن مقاصــد گردشــگری ارمنســتان اندر فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان آسایشــگاه هــای معروفــی دارد کــه بــه ذيل شــوروی برمــی گــردد. شــما مــی توانیــد بــا مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا خلوص حتـی یــک خــودرو بــرای بازدیــد باز يافتن جاذبــه هــای اطــراف اجــاره کنیــد.
نکات ایمنی مجازي به خلال مسافرت فراز ارمنستان
گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرمایند: • بــه طــور کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی داخل شــب، مواظــب رباينده هــا خلوص جیــب برهــا باشــید.

 • مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز کاهبردارانــی وجــود دارنــد کــه کارت هــای اعتبــاری تقلبــی مــی فروشــند.

 • بهتر است نسوان مادينگان و رجال شب ها نفع عليه و له روي بالا و تنهایی دوباره يافتن و گم كردن جایی بازدید نکنند.

 • بــا رانندگانــی کــه درون فــرودگاه بــه شــما مــی گوینــد کــه تاکســی مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا اکثــر آنهــا تاخت تــا ســه برابــر تاکســی هــای عــادی باز يافتن شــما پــول مــی گیرنــد.

 • غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی خلوص ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد کــه غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف کننــد، زیــاده روی نکنیــد.

 •  آب شــیرهای لولــه کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم از کــوه هــا سرچشــمه مــی گیرنــد. ماء مايع شيره هــای معدنــی اندر بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.

 •  ســیگار کشــیدن در مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد ســیگاری هــای ارمنســتان باز يافتن کلیــه کشــور هــای اروپــای بالاتــر اســت. داخل کافــه هــای ســرباز اگــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید.

 • فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی نه می باشد.

 • ســعی کنیــد راجــع بــه مســائل فرهنگــی صداقت سیاســی آذربایجــان يكدلي ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. موضــوع نســل کشــی ارمنــی هــای نیــز از مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد.

 •  هنــگام ادخال بــه کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب صداقت پوشــیده بپوشــید صداقت بــه آرامــی صحبــت کنید.
  بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی يكدلي شــیرین درون زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی کنیــم کــه پیــش از ســفر، بیشــتر دربــاره ایــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماییــد تــا بــا آگاهــی بیشــتری برنامــه ریــزی تــان را بــه انجــام برســانید.غذا
غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری پيدا كردن مــردم جهــان دوباره يافتن و گم كردن جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت.غذاهای کامــلا ایرانــی باز يافتن جملــه ســبزی پلــو بــا ماهــی، خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع سكبا در فهرســت غذاهــای رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی از ایــن رســتوران هــا درایــن بــاره گفــت: شــکی نیســت کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر ناحيه باب هــای اعظمــی دوباره به دست آوردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت کــه باز يافتن غذاهــای کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری پاكي روســتایی اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن آداب شناسي هــای غذایــی ایــن کشــورها پاكي بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد تو آشــپزی شــده اســت. همچنیــن انــواع آش ایرانــی ازجملــه وا ماســت اندر ارمنســتان عادت زیــادی دارد. حلیــم نیــز از معــروف تریــن وا هــای ایرانــی اســت کــه تو ارمنســتان غــذای ســنتی محســوب مــی شــود پاكي هرســال تو اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود.در ارمنســتان کبــاب فقــط بــه کبــاب کوبیــده اطــاق مــی شــود بي آلايشي کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس نامیــده مــی شــوند. بــورش یــک ســوپ گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی نفس میباشــد، کــه رنــگ قرمــز تنــدی بــه متعلق میدهــد. معمــولا بصــورت سوزان و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه ســرو میشــود. خــاش (مثــل کلــه پاچــه، بــدون کلــه) یــک غــذای ســنتی اســت، کــه دوباره به دست آوردن منطقــه شــیراک نشــآت گرفتــه. غذایــی کــه اندر زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن بي بضاعت ها بــوده، اکنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ملاحظــه مــی گــردد و در جشــن هــای زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــای انگــور ، برگهــای کلــم، فلفــل اخلاص بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نیــز موجــود مــی باشــد.


ہآداب و رسوم ارمنستانمیــوه هــا صداقت ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر کــس حتمــا بایــد آنهــا را امتحــان کنــد صميميت هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد کــرد. نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی باز يافتن نــان وجــود دارد، پيدا كردن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاکاش (بربــری). اســتفاده باز يافتن لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. درون کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند کــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اکروشــکا (ســوپ ســرد) بــا کفیــر (چیــزی مابین ماســت تزكيه شــیر) يكدلي خیــار يكدلي شـوید، محصولــی ســالم اســت پاكي حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. فرهنــگ کافــه نشــینی درون ارمنســتان حاکــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی قهــوه پاكي تماشــای مــردم، کافــه هــای کنــار خیابانــی میباشــد. اندر شــبهای تابســتان هــر نقطــه ای اندر نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی دوباره به دست آوردن کافــه هــای زنجیــره ای کــه انــواع مختلــف چایــی اخلاص قهــوه تزكيه دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه” میباشــد. شــاید یکــی دوباره پيدا كردن مهمتریــن مشــکات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای کشــوری کــه بــه لمحه ســفر مــی کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت صداقت غذاهایــی ماننــد: کبــاب کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه و کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای مشــترک نــام بــرد، تو غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه نزاكت مال انــدازه کــه ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد در ایــروان پایتخــت کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران ایرانــی وجــود دارد کــه غذاهــای لمحه بــا ذبــح اســامی اســت از ایــن جلو مشــکلی پيدا كردن بابــت غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. درون پخــت صفا پــز غــذا درون ارمنســتان کمتــر دوباره پيدا كردن ادویجــات مختلــف اســتفاده مــی شــود بي آلايشي معمــولا نمــک صميميت فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت. رســمی تریــن غــذای ارمنســتان انــواع کبــاب هــای مختلــف اســت تنــوع يكدلي کیفیــت محصــولات گوشــتی (سوســیس تزكيه کالبــاس) باعــث شــده تــا در مهمانــی هــا نیــز از نزاكت مال اســتفاده کننــد، اندر ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع کبــاب هــای مختلــف غذاهــای دیگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســباکتی، بیــف اســتراگانوف، لحمــاژو قدس هاریســا نیــز دیــده مــی شــود، نــان هــای متنوعــی نیــز داخل ارمنســتان وجــود دارد دوباره به دست آوردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاکاش، هــرازدان صفا باکــت در ارمنســتان هماننــد کشــور هــای دیگــر غذاهــای فســت فــود دوباره يافتن و گم كردن جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی اخلاص پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. ارمنســتان راهــی بــه ماء مايع شيره هــای سبكبار نــدارد ولــی غذاهــای دریــای درون ارمنســتان کــم طرفــدار نیســت ماهــی ایشــخان یکــی دوباره پيدا كردن خــوش خوراکتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آلا دارد خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی دارد.


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تور ارمنستان,